top of page

gebruiksinformatie, cookies & privacy policy

BELEID INZAKE PERSOONLIJKE GEGEVENS (PRIVACY POLICY)

Dit beleid inzake persoonsgegevens en vertrouwelijkheid (het “Beleid inzake persoonsgegevens”), dat overeenkomt met de website www.inofolic.be (de “Website”), eigendom van LO.LI. PHARMA, S.R.L. en beheerd door Exeltis Belgium BVBA, onderdeel van Exeltis Pharmaceuticals Holding, S.L. (hierna "Exeltis" genoemd), biedt gebruikers de nodige informatie over de verwerking van hun persoonlijke gegevens die op de Website zijn verzameld. Door op de Website te browsen of door zich te registreren op een van de daarvoor bestemde formulieren, aanvaardt de gebruiker dit Beleid inzake persoonsgegevens.

Exeltis en al haar dochterondernemingen in Spanje, de EU of derde landen maken deel uit van de Insud Pharma-groep ("Insud Pharma-groep"). Voor meer informatie over de Insud Pharma-groep of de dochtermaatschappijen van Exeltis, klik hier.

We raden gebruikers aan om het volgende beleid inzake persoonlijke gegevens zorgvuldig te lezen, aangezien het relevante informatie bevat over hoe we omgaan met persoonlijke informatie die u ons verstrekt of die we verzamelen tijdens uw browsen op de website.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De identificatiegegevens van de verantwoordelijke en van de gemachtigde voor de bescherming van persoonsgegevens zijn als volgt:

Bedrijfsnaam: Exeltis Belgium BVBA

Maatschappelijke zetel:

Rue du Trône 4, Troonstraat 4

1000 Brussel– België

BTW: BE 0628.846.248

Telefoon: +32 02 842 28 00

E-mail: dataprotection@insudpharma.com

Informatie met betrekking tot het register: Ingeschreven in de Kruispuntbank van Belgische ondernemingen

Om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres dataprotection@insudpharma.com

Welke gegevens verzamelt Exeltis en voor welke doeleinden worden ze verwerkt?

Alle persoonsgegevens die via de website worden meegedeeld, worden opgenomen in het verantwoordelijkheidsdossier van Exeltis en opgenomen in het verwerkingsregister. Persoonlijke gegevens komen overeen met alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: een naam, een postadres, een e-mailadres of een telefoonnummer. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die de gebruiker vrijwillig meedeelt via onze Website. Meer specifiek verzamelt Exeltis de volgende persoonsgegevens die rechtstreeks door de gebruiker worden verstrekt:

A. Gebruikerscommunicatie, incidenten of vragen

Alle specifieke gegevens die door de gebruiker worden meegedeeld tijdens zijn communicatie met Exeltis met het oog op het contacteren of oplossen van een incident of klacht. Als gebruikers een verzoek hebben gedaan, zal Exeltis haar gegevens verwerken om hierop te kunnen reageren. De wettelijke basis waarop de verwerking van gegevens is gebaseerd, is de toestemming van gebruikers wanneer zij hun gegevens verstrekken via contactformulieren en dit beleid inzake persoonsgegevens accepteren.

B.Raadplegingen over geneesmiddelenbewaking per telefoon of e-mail

De informatie die door de gebruiker wordt verstrekt voor de procedures en het beheer van de incidenten op het gebied van bijwerkingen, zal door Exeltis worden verwerkt voor een goed beheer van de meldingen. De wettelijke basis is de toestemming van de gebruikers door contact met ons op te nemen en de effecten van de medicijnen op de hoogte te stellen.

In deze situaties kan Exeltis, indien nodig, de persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten en aan de samenwerkende bedrijven die het product vervaardigen om het verzoek van de gebruiker correct te verwerken.

C.Online browsen

Exeltis verzamelt informatie die de Website automatisch verkrijgt, met betrekking tot de identificatie van het computerapparaat van de gebruiker, het gebruik van de Website en zijn surfgedrag. Deze informatie omvat gegevens over taal, pagina's of secties van de website, trefwoorden, datum, tijd, browsetijd besteed aan bepaalde soorten pagina's, bezochte secties en soortgelijke informatie met betrekking tot het gebruik van de Website. Exeltis kan deze informatie verzamelen door middel van cookies. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

Exeltis kan aan de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet-identificeerbare informatie toevoegen die het door de gebruiker zelf of via de Website heeft verkregen, zoals hierboven beschreven. In het geval van persoonsgegevens gecombineerd met niet-persoonlijke informatie, worden deze gedurende de gehele duur van de combinatie als persoonsgegevens behandeld.

D. Analyseren, verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de Website

De persoonlijke gegevens van gebruikers zullen worden gebruikt voor het onderhoud en de analyse van de website, om prestatieproblemen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en de website te beschermen tegen fraude (d.w.z. in het geval van herhaalde inlogpogingen) of het niet naleven van onze gebruiksvoorwaarden.

Analytics stelt ons in staat om te controleren of de verschillende online diensten en processen die wij aanbieden goed werken, zodat we deze waar nodig kunnen verbeteren.

E. Naleving van de wettelijke verplichtingen van Exeltis

Persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen worden verwerkt en bekendgemaakt aan administratieve autoriteiten of bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van Exeltis, of om de rechten en veiligheid van de Insud Pharma-groep of onze klanten en werknemers te beschermen.

Indien Exeltis de verdere verwerking van persoonsgegevens overweegt voor een ander doel dan die verzameld in dit Beleid inzake persoonsgegevens, informeert Exeltis de gebruiker vooraf, met alle relevante informatie en de gevolgen van deze verwerking.

Exeltis bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker en mag deze verwerken in overeenstemming met de beschreven doeleinden, op voorwaarde dat de gebruiker niet om verwijdering vraagt. In het geval van een verzoek om de gegevens te wissen, kan Exeltis de andere gegevens bewaren, naar behoren geblokkeerd in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen voorzien door de wet, gedurende de wettelijke verjaringstermijn voor alle juridische acties en administratieve procedures die met Exeltis kunnen worden gestart.

Wat is de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is die welke voor elk doeleinde is vastgesteld. De wettelijke basis is met name om navigatie op de Website toe te staan ​​en informatie over Exeltis te verstrekken zodat gebruikers eventuele raadplegingen kunnen uitvoeren.

Indien de gebruiker via een van de daartoe voorziene kanalen contact opneemt met Exeltis om vragen te stellen over geneesmiddelenbewaking of enig ander onderwerp, is de rechtmatigheid van de behandeling de toestemming van de belanghebbende voor het uitvoeren van de behandeling.

Aan wie worden de persoonsgegevens meegedeeld?

De persoonlijke gegevens over de gebruiker die Exeltis via de Website kan verzamelen, kunnen voor interne administratieve doeleinden worden doorgegeven aan andere dochterondernemingen van de Insud Pharma Group die zich mogelijk in de Europese Economische Ruimte (EER) of in derde landen bevinden.

De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de internationale overdracht van zijn persoonlijke gegevens naar derde landen, als de ontvanger een dochteronderneming van de groep is die buiten de EER is gevestigd of als een onveilige haven wordt beschouwd.

Exeltis exploiteert zijn virtuele infrastructuur volgens een 'cloud computing'-model via een operator in de Europese Economische Ruimte.

Alle datacommunicatie wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder met de EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“EU-verordening”).

Exeltis kan de persoonlijke informatie van de gebruiker aan overheidsdiensten bekendmaken op verzoek en op voorwaarde dat deze informatie vereist is door de overheidsdiensten in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Welke rechten beschermen de gebruiker die zijn persoonsgegevens meedeelt?

De gebruiker kan op elk moment zijn recht op toegang, rectificatie, verwijdering en, indien van toepassing, verzet uitoefenen in de voorwaarden die zijn vastgelegd door de huidige wetgeving. Dit betekent dat de gebruiker Exeltis kan vragen hem te informeren over de gegevens waarover hij beschikt of deze bij te werken, en ook Exeltis kan vragen om te stoppen met het gebruik van de gegevens voor een concreet doel of eenvoudigweg de verwijdering van alle of bepaalde persoonlijke gegevens uit bestanden en databanken.

Zodra de gebruiker zich verzet tegen de verwerking van zijn gegevens, stopt Exeltis met de verwerking van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Daarnaast kan de gebruiker de volgende rechten uitoefenen jegens Exeltis

Het recht om te worden vergeten stelt de gebruiker in staat om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te vragen wanneer deze onjuist, buitensporig of verouderd zijn.

Het recht op overdraagbaarheid stelt de gebruiker in staat om een ​​kopie op te vragen van alle gegevens die Exeltis bijhoudt om ze te exporteren naar een ander platform naar keuze.

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer hij (i) de juistheid van de persoonsgegevens betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren of (ii) wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker zich verzet het wissen van persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan eist, in welk geval Exeltis persoonsgegevens alleen bewaart voor de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Na de uitoefening van een van deze rechten door de gebruiker en tijdens de verificatie door Exeltis, blijven de persoonsgegevens geblokkeerd tijdens de verificatie van bepaalde omstandigheden, waarbij Exeltis deze gegevens niet kan annuleren of verwerken.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een e-mail sturen naar Exeltis op het adres dataprotection@insudpharma.com met vermelding in het onderwerp "UITOEFENING VAN RECHTEN" en in de hoofdtekst van de e-mail het concrete recht aangeven dat hij wenst uit te oefenen.

Bij niet-inwilliging van hun verzoek heeft de gebruiker ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bezwaar tegen verwerking

De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar dataprotection@insudpharma.com , met als onderwerp “VERWIJDERING VAN GEGEVENS”.

Wat zijn cookies?

Bepaalde informatie die in dit beleid inzake persoonsgegevens wordt genoemd, wordt verzameld door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die worden geladen en kunnen worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers, bijvoorbeeld computers, smartphones of tablets. Deze cookies zijn soms nodig om instellingen voor het account, de taal en het land te onthouden, maar ze laten ook toe om het gebruikersgedrag bij het gebruik van de Website te meten en te analyseren en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies voor de Website en hun deactivering, zie het Cookiebeleid.

Welke beveiligingsmaatregelen implementeert Exeltis om de integriteit van de persoonsgegevens van de gebruiker te garanderen?

Exeltis is verantwoordelijk voor het garanderen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en informatie van de gebruiker. Hiervoor hebben we tal van veiligheidsmaatregelen en technische middelen genomen om verlies, oneigenlijk gebruik of toegang tot deze gegevens zonder toestemming van de gebruiker te voorkomen.

Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hun persoonlijke informatie te beheren, daarom vragen en raden we ze aan waakzaam te zijn over de informatie en inhoud die ze delen en met wie ze deze delen. Exeltis heeft geen controle over de inhoud en informatie die de gebruiker besluit te delen met andere gebruikers en daarom is Exeltis niet verantwoordelijk voor de acties van de gebruiker en de gevolgen daarvan.

Exeltis verbindt zich ertoe om snel en verantwoordelijk te handelen als de gegevensbeveiliging in het gedrang komt en de gebruiker indien nodig onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Kan dit beleid worden gewijzigd?

Ja. Exeltis behoudt zich het recht voor om de voorwaarden vastgelegd in dit Beleid inzake persoonsgegevens eenzijdig te wijzigen of te vervangen. Als de gebruiker de Website blijft gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, houdt dit in dat hij het nieuwe beleid inzake persoonsgegevens aanvaardt.

Wij vragen de gebruiker dit document regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden die zijn vastgelegd in het nieuwe beleid voor persoonsgegevens, moet hij zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van de website.

Waar kan de gebruiker Exeltis contacteren?

Als u vragen of opmerkingen heeft over hoe Exeltis uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt, of als u een van uw bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via dataprotection@insudpharma.com

COOKIEBELEID

We informeren u dat Exeltis cookietechnologie gebruikt om de gebruikersnavigatie te vergemakkelijken en hen nuttige en relevante informatie te tonen wanneer ze onze website www.inofolic.be (de “Website”) bezoeken. Exeltis verwijst te allen tijde naar de regelgeving die het gebruik van cookies en elektronische handel regelt in de Europese regelgeving. De gebruiker kan in ons Cookiebeleid informatie vinden over de soorten cookies die worden gebruikt, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en de beschikbare opties om ze te controleren of te verwijderen. Als de gebruiker meer informatie wil over de cookies die we op de Website gebruiken, kan hij een e-mail sturen naar het volgende adres: dataprotection@insudpharma.com.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat op uw terminal (computer of mobiel apparaat) wordt geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden bijgewerkt en gebruikt door de entiteit die verantwoordelijk is voor de installatie ervan, in dit specifieke geval Exeltis. De informatie die via cookies wordt verzameld, kan de datum en tijd van bezoeken aan de Website, de bezochte pagina's, de tijd die op onze Website is doorgebracht en de ondernomen acties omvatten.

Welke soorten cookies worden op deze Website gebruikt en met welk doel?

Cookies op onze website worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en zijn computer. Ze verstrekken of verzamelen nooit informatie waarmee persoonlijke gegevens over de gebruiker kunnen worden verkregen. Onze Website gebruikt de volgende soorten cookies:

 • Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van specifieke diensten die uitdrukkelijk door de gebruiker worden gevraagd: het uitschakelen van deze cookies kan de correcte ontvangst van inhoud en diensten belemmeren.

  • Sessiecookies, ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl gebruikers de website bezoeken. Ze worden over het algemeen gebruikt om informatie op te slaan die alleen mag worden bewaard voor de levering van de door gebruikers gevraagde dienst bij een enkele gelegenheid.

  • Permanente cookies zijn een type cookie waarbij de gegevens in de terminal blijven en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een door de verantwoordelijke partij voor de cookie bepaalde periode, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

 • Analytische cookies (voor monitoring en statistische analyse van het gedrag van alle gebruikers): zelfs als deze cookies zijn gedeactiveerd, kan de website blijven werken zonder de informatie die door deze cookies wordt verzameld over het gebruik van onze webpagina te beïnvloeden en ze laten in het bijzonder toe om de functionaliteit van deze pagina te verbeteren.

De Website verzamelt gebruikersinformatie door de volgende cookies op de browser en/of het apparaat van de bezoeker te installeren. De bovengenoemde informatie identificeert of bevat op geen enkele manier vertrouwelijke informatie zoals e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer, enz. Bij het browsen op de website worden de volgende cookies gebruikt:

Noodzakelijke cookies

 • Cookies om de sessie te identificeren, inhoud op te slaan, toegang tot links van derden mogelijk te maken of inhoud te delen via sociale netwerken.

 • Exeltis Belgium BVBA is de titularis

 • Onderscheid tussen mensen en bots (_cf_bm); responsoptimalisatie (ssr-caching); preventie van cross-site verzoekvervalsing (XSRF-TOKEN; hs); registratie van gebruikerstoestemming (CookieConsent)

Statistische en analytische cookies

 • Deze cookies verzamelen op volledig anonieme wijze informatie over de surfervaring van gebruikers op onze websites.

 • Google Analytics is de titularis

 • Bepaalt het aantal bezoeken (prev_);gebruikersgedrag (ack_ ; fedops.logger.sessionld; nv_ ;_ gat) Deze informatie kan ons helpen de navigatie te verbeteren en een betere service te bieden.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

Exeltis kan, door automatisch informatie van de Website te verkrijgen via Cookies, persoonsgegevens van gebruikers verzamelen met betrekking tot hun computerapparaat, het gebruik van de Website en hun gedragsgewoonten. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, taalkundige gegevens, meest gebruikte pagina's of websitefuncties, trefwoorden, datum, tijd, tijd die gebruikers op bepaalde soorten pagina's hebben doorgebracht, IP-adres, advertentie-ID en soortgelijke informatie met betrekking tot het gebruik van de website. Exeltis kan deze informatie verzamelen door middel van cookies.

In dit verband zijn de bepalingen van het Privacybeleid van toepassing met betrekking tot informatie die gebruikers identificeert of identificeerbaar maakt. Als gebruikers twijfels hebben over de bewaartermijn van persoonlijke gegevens die zijn verkregen via cookies, of als ze hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering of verzet willen uitoefenen dat wordt erkend in de beschermingsvoorschriften, kunnen ze het beleid inzake persoonsgegevens raadplegen of contact met ons opnemen via de volgend adres dataprotection@insudpharma.com.

Wanneer geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van cookies?

Wanneer de gebruiker onze Website bezoekt en voordat hij begint te browsen, wordt hij geïnformeerd over het gebruik van cookies door middel van een banner en kan hij vervolgens zijn toestemming geven voor ons Cookiebeleid door aan te geven dat hij "accepteert", door de banner te sluiten en verder te gaan met browsen, of door acties op de Website uit te voeren die stilzwijgende toestemming impliceren. Als de gebruiker doorgaat met browsen, betekent dit dat hij ons Cookiebeleid accepteert. Als de gebruiker het gebruik van cookies niet toestaat, moet hij stoppen met browsen op de site en deze sluiten of moet hij de instructies volgen, afhankelijk van de browser die hij gebruikt om cookies te deblokkeren, zoals aangegeven in de volgende paragraaf.

Hoe cookies uitschakelen en blokkeren?

De gebruiker kan cookies op elk moment deactiveren en verder browsen, maar het browsen wordt dan in verschillende secties beperkt of zelfs op elk moment geblokkeerd. De gebruiker kan cookies blokkeren of deactiveren door de configuratie van zijn browser te activeren, waardoor hij de installatie van alle of bepaalde cookies kan weigeren. In de meeste browsers kunt u waarschuwen voor de aanwezigheid van cookies of deze automatisch weigeren. Als u ze niet machtigt, kunt u onze Website blijven gebruiken, maar het gebruik van bepaalde diensten kan beperkt zijn en daarom zal uw browse-ervaring niet volledig bevredigend zijn.

Ga naar de volgende link om u af te melden voor Google Analytics op alle webpagina's:

Tenzij u de configuratie van uw browser heeft gewijzigd, maakt ons systeem cookies aan zodra u onze Website bezoekt en ons Cookiebeleid accepteert. Merk op dat u in alle internetbrowsers deze configuratie kunt wijzigen.

Voor meer informatie over hoe u de configuratie van cookies kunt wijzigen, raden we u aan de volgende links te bezoeken, afhankelijk van de browser die gewoonlijk wordt gebruikt.

Hoe zijn toestemming intrekken?

De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor de autorisatie van cookies intrekken en moet daarom de cookies die op zijn terminal (computer of mobiel apparaat) zijn opgeslagen via de instellingen en configuraties van zijn browser verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat in de meeste gevallen het verwijderen of uitschakelen van cookies bepaalde functies van onze website kan beïnvloeden en de toegang tot bepaalde secties of diensten die via deze website worden aangeboden, kan beperken.

Kan dit Cookiebeleid worden gewijzigd?

Exeltis behoudt zich het recht voor om de voorwaarden vastgelegd in dit Cookiebeleid eenzijdig te wijzigen of te vervangen. Als de gebruiker de Website blijft gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd, houdt dit in dat hij het nieuwe privacybeleid accepteert.

Wij vragen de gebruiker dit document regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als de gebruiker het niet eens is met de voorwaarden die zijn vastgelegd in het nieuwe Cookiebeleid, moet hij zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van de Website.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden van de website

IDENTITEIT VAN VERANTWOORDELIJKE

De website www.inofolic.be (hierna de "Website"), eigendom van LO.LI PHARMA, S.R.L., wordt beheerd door Exeltis Belgium BVBA, onderdeel van Exeltis Pharmaceuticals Holding, S.L. (hierna "Exeltis" genoemd), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Troonstraat 4, 1000 Brussel – België.

Exeltis heet u welkom en nodigt u uit om de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") aandachtig te lezen, die de voorwaarden beschrijven die van toepassing zijn op uw navigatie op de site, in overeenstemming met wat is vastgelegd in de Belgische geldende regelgeving. Aangezien Exeltis deze gebruiksvoorwaarden op elk moment kan wijzigen, raden we u aan ze regelmatig te raadplegen om naar behoren op de hoogte te blijven van de aangebrachte wijzigingen.

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Website voldoet aan de criteria van transparantie, duidelijkheid en eenvoud, kunt u (hierna de "Gebruiker") elke suggestie, twijfel of vraag met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden aan ons doorgeven, zodat wij telefonisch kunnen antwoorden op +32 02 842 28 00 of op het e-mailadres dataprotection@insudpharma.com

De gebruiker verbindt zich ertoe de op de Website aangeboden diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming met de goede zeden, openbare orde en goede praktijken.

OBJECT

Exeltis levert de inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Website, die onderworpen zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en het Beleid inzake persoonsgegevens en cookies.

Toegang tot deze Website of het gebruik ervan geeft u de kwaliteit van de gebruiker en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn op de Website, die op elk moment door Exeltis kunnen worden gewijzigd. Daarom moet de gebruiker de geldende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig lezen wanneer hij deze website bezoekt, zodat hij, in geval van onenigheid met een van de getoonde concepten, moet afzien van het gebruik van de site.

Het doel van deze site is om informatie te verstrekken over INFOLIC, de distributie en verkoop ervan door geautoriseerde externe online apotheken waarmee Exeltis geen relatie heeft. In geen geval is het doel van de website om gebruikers uit te nodigen, te adviseren, aan te bevelen of voor te stellen voor beslissingen of acties met betrekking tot gezondheid. Gebruikers die besluiten deze site of links van derden te bezoeken, informatie te verstrekken en/of producten te kopen, doen dit dus op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

TOEGANGSVOORWAARDEN, GEBRUIK EN GEBRUIK

De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk om de Exeltis-site onder zijn enige en exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken.

Bij het gebruik van de Website verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en rechten van Exeltis of derden kan schaden of schade kan veroorzaken, onbruikbaar kan maken of overbelasten, of op welke manier dan ook het normale gebruik ervan kan verhinderen .

Exeltis neemt redelijkerwijs adequate veiligheidsmaatregelen om het bestaan ​​van virussen op te sporen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat Exeltis daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die de systemen kunnen beschadigen. de gebruiker of zijn elektronische documenten, evenals de bestanden die deze bevatten.

INHOUD VAN DE WEBSITE

Exeltis biedt de gebruiker de mogelijkheid om:

 • Gedetailleerde informatie kennen over INFOLIC, de houder van de vergunning voor het in de handel brengen, de therapeutische indicaties, de effecten, de dosering of de wijze van toediening.

 • Toegang tot online apotheken waar INFOLIC te koop is.

 • Lees en leer meer over INFOLIC-ervaringen op de websiteblog.

 • Contactgegevens van de afdeling Geneesmiddelenbewaking en Exeltis.

 • Voorwaarden kennen van de website via het privacybeleid, het cookiebeleid en deze gebruiksvoorwaarden.

 • Verstuur verzoeken via het contactformulier.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIESBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert Exeltis de gebruiker van de Website over het bestaan ​​van geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde bestanden met persoonsgegevens die eigendom zijn van Exeltis waar de gegevens verzameld worden via de website. Ga voor meer informatie naar ons Beleid inzake persoonsgegevens.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de Website wordt gepresenteerd, inclusief tekeningen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of enig ander teken dat vatbaar is voor industrieel en/of commercieel gebruik, onderworpen is aan intellectueel eigendom rechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of enig ander element dat op de pagina is ingevoegd, zijn het exclusieve eigendom van Exeltis, dat het exclusieve recht heeft om ze voor economische doeleinden te gebruiken . De gebruiker verbindt zich er dus toe deze inhoud op geen enkele manier te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of openbaar te communiceren, te transformeren of te wijzigen, waardoor Exeltis wordt vrijgesteld van elke claim die voortvloeit uit het niet naleven van deze verplichtingen.

Toegang tot de Website houdt in geen geval een afstandsverklaring, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze algemene gebruiksvoorwaarden verlenen de gebruiker geen ander recht van gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de website en/of de inhoud ervan, anders dan die hierin uitdrukkelijk worden vermeld. Elk ander gebruik of andere exploitatie van de rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel werd verleend door Exeltis, of door de derde houder van de betrokken rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en in het algemeen elke intellectuele creatie die op deze Website bestaat, evenals de website zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als auteursrecht door de wetgeving inzake intellectueel eigendom. Exeltis is eigenaar van de elementen die het grafische ontwerp van de Website, menu's, navigatieknoppen, HTML-code, teksten, afbeeldingen, texturen, grafische afbeeldingen en alle andere inhoud op de Website bevatten of heeft in ieder geval de bijbehorende licentie voor het gebruik hiervan elementen. De inhoud die op de Website wordt gepubliceerd, mag in zijn geheel of gedeeltelijk niet worden gereproduceerd, verzonden of geregistreerd door een systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken entiteit.

Evenzo is het verboden om het "auteursrecht" evenals de technische beschermingsmiddelen of enig ander informatiemechanisme dat de inhoud kan bevatten, te verwijderen, om te leiden en/of te manipuleren. De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe de uiteengezette rechten te respecteren en elke actie te vermijden die deze zou kunnen schenden, waarbij Exeltis zich het recht voorbehoudt om alle middelen of wettelijke maatregelen te nemen die binnen zijn bereik liggen om zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten te verdedigen.

VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WEBSITEGEBRUIKER

De gebruiker verbindt zich ertoe om op een gepaste en rechtmatige manier gebruik te maken van de Website, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Website. Bovendien moet de gebruiker voldoen aan alle andere verplichtingen die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

De gebruiker moet ook: (i) zichzelf uitrusten met alle middelen en technische behoeften die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website en om de diensten te gebruiken die via de Website beschikbaar zijn; en (ii) waarheidsgetrouwe informatie verstrekken wanneer persoonlijke gegevens worden ingevuld in de formulieren op de Website en deze up-to-date houden zodat ze te allen tijde overeenkomen met de werkelijke situatie van de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onjuiste verklaringen die hij doet en voor de schade die Exeltis lijdt als gevolg van de verstrekte informatie.

Daarom moet de gebruiker zich ook onthouden van:

 • Maak ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Website en/of de inhoud voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze algemene gebruiksvoorwaarden, inbreuk makend op de rechten en belangen van derden of waarschijnlijk schade toebrengen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of voorkomen normaal gebruik van de diensten of de documenten, archieven en elk type inhoud dat is opgeslagen op computerapparatuur;

 • Toegang krijgen of proberen toegang te krijgen tot bronnen of privégedeelten van de Website zonder aan de vereiste voorwaarden te voldoen;

 • Schade veroorzaken aan de fysieke of softwaresystemen van de Website, haar leveranciers of derden;

 • Computervirussen of andere fysieke systemen of software in het netwerk introduceren of verspreiden die schade kunnen veroorzaken aan de fysieke systemen of softwaresystemen van Exeltis of derden;

 • Poging tot toegang, gebruik en/of manipulatie van de gegevens van Exeltis en andere gebruikers. Reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang toestaan ​​via een modaliteit van openbare communicatie, de inhoud transformeren of wijzigen, tenzij geautoriseerd door de rechthebbende of wettelijk toegestaan;

 • Verwijderen, verbergen of manipuleren van de mededelingen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van Exeltis of derden identificeren die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen en andere informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd;

 • Verkrijgen en trachten te verkrijgen van de inhoud met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld of die uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud te vinden is of, in algemeen, anders dan die welke gewoonlijk op internet worden gebruikt, om geen risico te lopen de Website en/of de inhoud te beschadigen of onbruikbaar te maken;

 • In het bijzonder, en op louter indicatieve en niet-limitatieve basis, verbindt de gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluidsbestanden en/of afbeeldingen, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk type materiaal dat:

 • op de een of andere manier in strijd is met, devalueert of inbreuk maakt op de fundamentele rechten en openbare vrijheden erkend door de Belgische wetgeving, internationale verdragen en de geldende wetgeving;

 • handelingen impliceren, aanzetten of aanmoedigen die crimineel, denigrerend, lasterlijk, gewelddadig of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde;

 • discriminerende acties, houdingen of ideeën op grond van geslacht, ras, religie, overtuiging, leeftijd of conditie inhoudt, aanzet of aanmoedigt;

 • Producten, elementen, berichten en/of diensten opneemt, beschikbaar stelt of toegang geeft tot producten, elementen, berichten en/of diensten die crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde;

 • Een onaanvaardbare staat van angst of angst veroorzaakt of kan veroorzaken;

 • Impliceert of aanzet tot betrokkenheid bij gevaarlijke, risicovolle of schadelijke praktijken voor de gezondheid en het psychisch evenwicht;

 • Wordt beschermd door wetgeving inzake intellectuele of industriële eigendom van Exeltis, zonder dat het beoogde gebruik is geautoriseerd;

 • in strijd is met de eer, de persoonlijke en familiale intimiteit of het eigen beeld van de persoon;

 • vormt een vorm van niet-consensuele reclame;

 • Omvat elk type virus of programma dat de normale werking van de website verhindert.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Exeltis is verantwoordelijk voor het garanderen, behalve in geval van overmacht, van de goede werking van de website, het vermijden van technische ongemakken of enige andere actie die de gebruiksmogelijkheden van de site door gebruikers kan beperken en/of gedeeltelijk onderbreken.

Exeltis garandeert geen blijvende toegang, correcte weergave, download of bruikbaarheid van de elementen of informatie op haar Website, die kan worden geblokkeerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden buiten haar controle. Exeltis is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beslissingen die kunnen worden genomen naar aanleiding van toegang tot de inhoud of informatie die wordt aangeboden via de bijbehorende sites.

Exeltis kan de dienst onderbreken of haar relatie met de gebruiker onmiddellijk beëindigen indien zij constateert dat het gebruik van haar Website of een van de daarop aangeboden diensten in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. Exeltis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, verliezen, claims of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Hij is als enige verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat hij hiervan op de hoogte is gesteld. Exeltis wijst in het bijzonder alle aansprakelijkheid af in geval van schade die onder meer kan voortvloeien uit:

 • Storingen, onderbrekingen, defecten, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen die de werking van het elektronische systeem beïnvloeden als gevolg van tekortkomingen, overbelastingen en fouten op de communicatielijnen en netwerken of enige andere oorzaak buiten de controle van Exeltis;

 • Illegale inbreuken met behulp van kwaadaardige programma's en via elk type communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere;

 • Misbruik of oneigenlijk gebruik van de Website;

 • Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een onjuiste werking van de browser of door het gebruik van niet-geüpdatete versies ervan;

 • Exeltis wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade en verlies van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het misbruik van de gratis beschikbare diensten en het gebruik ervan door gebruikers van de Website.Bovendien wijst Exeltis alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van ongeoorloofd of onjuist gebruik van deze diensten.

Exeltis is niet verantwoordelijk voor de inhoud en meningen van derden die worden weergegeven op haar website of informatie op websites van derden die toegankelijk zijn via links op de website, aangezien de functie van deze laatste is om de gebruiker te informeren over het bestaan ​​van andere bronnen van informatie over het onderwerp op internet, waar hij de op deze website aangeboden gegevens kan uitbreiden, en in geen geval is het een kwestie van een suggestie, een uitnodiging, een aanbeveling daarover of een uitnodiging om beslissingen over de gezondheidszorg te nemen. Bijgevolg is Exeltis niet verantwoordelijk voor de resultaten die via deze hyperlinks worden verkregen.

Exeltis verzamelt of vraagt ​​niet vrijwillig persoonlijke informatie of specifieke gegevens van gebruikers over hun persoonlijke of medische omstandigheden, gezondheidsproblemen, problemen of voorgeschreven medicijnen. Daarom zijn alleen gebruikers verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle informatie die in dit verband aan Exeltis kan worden verstrekt, waardoor Exeltis wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit hun verwerking of toegang.

Exeltis is niet verplicht om toezicht te houden op het gebruik van de Website en de Inhoud door Gebruikers, en in feite controleert Exeltis het gebruik van de Site en de Inhoud niet. Het garandeert met name niet dat Gebruikers de Website en de Inhoud gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, noch dat ze dit op een zorgvuldige en voorzichtige manier doen. Exeltis is niet verplicht om de identiteit van Gebruikers te verifiëren, noch de waarachtigheid, geldigheid, volledigheid en/of authenticiteit van de gegevens die Gebruikers over zichzelf aan andere Gebruikers verstrekken, en in feite verifieert Exeltis hun identiteit niet. Exeltis sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het gebruik van inhoud door gebruikers of die te wijten kan zijn aan het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, geldigheid, volledigheid en/of authenticiteit van de informatie die gebruikers aan andere gebruikers over zichzelf en , in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het zich toe-eigenen van de identiteit van een derde partij door een gebruiker in elke vorm van communicatie via de website.

EXELTIS VRIJWARING

De gebruiker verdedigt, vrijwaart en vrijwaart Exeltis van alle schade en vooroordelen die voortvloeien uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van toegang tot of gebruik van de Website. Bovendien is de gebruiker verplicht Exeltis schadeloos te stellen in geval van schade en verlies die voortvloeit uit het gebruik door hemzelf van "robots", "spiders", "crawlers" of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt om gegevens op te vragen of te extraheren of om elk type optreden van haar kant die een onredelijke belasting voor de goede werking van de Website veronderstelt.

Toegang tot de diensten of inhoud die via de Website worden aangeboden, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. In het geval van minderjarigen ligt de verantwoordelijkheid bij hun ouders, vertegenwoordigers of wettelijke voogden, die de minderjarigen op de Website moeten begeleiden, begeleiden of de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

Indien de gebruiker door nalatigheid of kwaadwilligheid niet voldoet aan een van de verplichtingen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd, wordt hij verantwoordelijk gehouden voor alle schade en vooroordelen die Exeltis zou kunnen oplopen in geval van niet-naleving.

VERANDERING VAN CONTROLE

In het geval van een overname van Exeltis of een fusie met een derde partij, behoudt Exeltis zich het recht voor om haar contractuele positie toe te wijzen, evenals alle persoonlijke gegevens die van gebruikers zijn verzameld als onderdeel van de fusie, overname, verkoop of enige andere wijziging van zeggenschap.

De derde partij dient zich te houden aan de voorwaarden die Exeltis stelt in haar gebruiksvoorwaarden en wervingsvoorwaarden en in haar privacy- en cookiebeleid.

INTERNATIONAAL GEBRUIK EN TAAL

Het gebruik van de Website door gebruikers uit een ander land dan België is volledig hun verantwoordelijkheid. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van de landen van waaruit hij de Website bezoekt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn vertaald in verschillende talen om ervoor te zorgen dat ze door alle gebruikers worden begrepen. Bovendien verklaart de gebruiker te weten en te aanvaarden dat de referentietaal voor interpretatie in geval van tegenstrijdigheid, geschil of conflict het Frans is en dat deze voorwaarden onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

WIJZIGING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en vrij te wijzigen. In geval van wijziging wordt een kennisgeving op de Website opgenomen waarin de gebruikers worden vermeld en naar behoren worden geïnformeerd over de aangebrachte wijzigingen.

NIETIGHEID EN INEFECTIVITEIT VAN DE CLAUSULES

Indien een in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen clausule geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, heeft deze nietigheid of onwerkzaamheid enkel gevolgen voor de bepaling of een deel van het materiaal dat nietig of onwerkzaam wordt geacht, en blijft de rest van de algemene voorwaarden behouden.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

De relatie tussen Exeltis en de gebruiker wordt beheerst door de toepasselijke Belgische wetgeving en elk geschil is onderworpen aan de bevoegde Belgische rechtbanken en jurisdicties. Exeltis vervolgt de schending van deze algemene gebruiksvoorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van de Website door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te oefenen die haar goed zijn.

CONTACT

Voor al uw vragen kunt u contact met ons opnemen via E-mail contact.belgium@exeltis.com

bottom of page